SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

Samorząd Uczniowski

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W GIMNAZJUM PUBLICZNYM W SIEMIECHOWIE
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Samorząd to nie tylko praca, ale i walka.
Samorząd - to walka w obronie porządnych, cichych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości.
Jeden nie da rady, ale z gromadą będą się musieli liczyć.

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży.
2. Integrowanie społeczności szkolnej.
3. Wzmacnianie poczucia tożsamości szkolnej, regionalnej i narodowej.
4. Tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych.
5. Przygotowywanie do życia we współczesnym świecie.
6. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.
7. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów.

 

I. Rozwijanie samorządności „Przez samorządność do wychowania”

 1. Opracowanie planu pracy SU.
 2. Dbanie o wystrój szkoły, systematyczne prezentowanie gazetki okolicznościowej na tablicy samorządu oraz informowanie ucznióo bieżących sprawach szkoły.
 3. Rozwijanie pozalekcyjnych zainteresowań uczniów, planowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, przygotowanie analizy wyników uczniów wi zachowaniu, pomaganie w nauce uczniom słabszym.
 4. Prowadzenie kroniki SU.
 5. Pisanie artykułów na stronę internetową szkoły na temat zorganizowanych przedsięwzięć w ramach SU.
 6. Przeprowadzenie wyborów do SU. (Przygotowanie kampanii wyborczej, wybranie: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekcji: naukowej, kulturalno- rozrywkowej, dekoracyjnej, kronikarskiej, porządkowej, pocztu flagowego). Spotkania z samorządami klasowymi,o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 7. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniuprzeprowadzeniu.
 8. Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolnyapeli porządkowych i okolicznościowych.
 9. Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy.
 10. Reprezentowanie interesów kolegów i koleżanek wobec społeczności szkolnej.
 11. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów uczeń – nauczyciel; nauczyciel – uczeń.
 12. Sprawdzanie obuwia, w którym uczniowie chodzą po szkole,o czystość na terenie szkoły i w jej najbliższym zasięgu.
 13. Czytanie bajek młodszym uczniom i przedszkolakom w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

II. Akcje charytatywne „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżyć”

 1. Udział w akcjach, np. „Góra Grosza”, WOŚP…
 2. ,,GROSZ DO GROSZA…”- zbiórka pieniędzy - współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na różne cele charytatywne.
 3. Zbiórka pieniędzy na rzecz Dominika Sowy w ramach akcji „Zdążyć z pomocą”.
 4. Zbiórka zabawek, środków higienicznych na potrzeby Domuw Tarnowie, powodzian, biednych i potrzebujących… (w miarę potrzeb).
 5. Udział w innych akcjach charytatywnych (w miarę potrzeb i napływających propozycji).

 

III. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe „Z uśmiechem przez życie”

 1. Wręczenie słodkich upominków nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej. Wieczór wróżb.
 3. Zorganizowanie zabawy karnawałowej i konkursu na najciekawsze przebranie.
 4. Zorganizowanie dyskoteki walentynkowej. Poczta walentynkowa.
 5. Złożenie życzeń kobietom i koleżankom z okazji ich święta. Przygotowanie krótkiego apelu z tej okazji. Wykonanie kartek z życzeniami na Dzień Kobiet dla pań pracujących w naszej szkole.
 6. Mikołajki w naszym gimnazjum.
 7. Zorganizowanie wyjazdów integracyjnych.
 8. Zorganizowanie Dnia: Wody (połączonego z akcją charytatywną na rzecz Sudanu) , Kubusia, Krawata, Słodkości, Zdrowia, Życzliwości i Pozdrowień, Postaci z lektur…
 9. Wprowadzenie „Szczęśliwego numerka”.

 

IV. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

 1. Boże Narodzenie – złączeni tradycją. Konkurs szkolny na najbardziej świąteczną klasę Gwiazdka 2015.
 2. Wykonanie stroików i ozdób świątecznych. Sprzedanie rodzicom podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.
 3. Konkurs na najładniejszą klasową gazetkę wielkanocną lub jajko wielkanocne.
 4. Konkurs „Najładniejszy zeszyt w szkole”.
 5. MAM TALENT- konkurs szkolnych talentów z okazji Dnia Wiosny.
 6. „Nowe życie śmieci”- konkurs dla klas I, II, III.

 

V. Obchody rocznic narodowych, świąt „Pamięć historii żyje w nas”

Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział w uroczystościach szkolnych:

 1. Ślubowanie klasy I.
 2. Święto Niepodległości.
 3. Pamiętajmy o zmarłych. Zapalenie zniczy na grobach żołnierskich i bliskich.
 4. Uroczystości z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II.
 5. Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej.
 6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

katechizm bierzmowanych