SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

ROK SZKOLNY I KATECHETYCZNY 2018/2019

Liga Niezwykłych Umysłów

REKRUTACJA

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  310  / 2018

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego  oraz postępowania

            uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów

            przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół

            podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik

 Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art.154 ust.1 i ust.3, w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59),  zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§2

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gromnik, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

  • §3

                        Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik.

  • §4

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gromnik oraz na tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gromnik.

 

Link do strony z dokumentami

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  311 /2018

WÓJTA GMINY GROMNIK

z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej, wzoru

                        wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego, wzoru

                        zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej oraz  wzoru wniosku

                        o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły

                        podstawowej

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), art. 152  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) zarządza się co następuje:

  • §1

            Określa się wzór deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  • §2

            Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019, w brzmieniu załącznika Nr 2 do protokołu.

  • §3

            Określa się wzór zgłoszenia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  • §4

Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy I publicznej szkoły podstawowej w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

  • §5

            Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli  prowadzonych przez gminę Gromnik.

  • §6

            Traci moc Zarządzenie Nr 223/2017 Wójta Gminy Gromnik z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola, wzoru zgłoszenia do publicznej szkoły, wzoru wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły.

 

  • §7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Link do strony z dokumentami

katechizm bierzmowanych