SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEMIECHOWIE

Rok szkolny i katechetyczny 2020/2021

Liga Niezwykłych Umysłów

ROK 2020/2021

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W bieżącym roku szkolnym, w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz nauką zdalną, Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła zmiany w egzaminach ósmoklasisty.

W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowaniado wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowejspełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4(w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów(5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadańotwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Więcej szczegółów można znaleźć w na stronie internetowej CKE:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103115717492

Komunikat - klasy 1-3

Szanowni Państwo,

Od dnia 18.01.2021 r. zostanie przywrócone nauczanie stacjonarne klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej.
W związku z powyższym, stosując się do wytycznych MEN, MZ i GIS wprowadzamy w Szkole
Podstawowej w Siemiechowie następujące rozwiązania.
1. Uczniowie poszczególnych klas przychodzą do szkoły w następujących godzinach:
- kl. 3 od 7:30 do 7:45;
- kl. 2 od 7:45 do 8:00;
- kl. 1 od 8:00 do 8:15.


2. Uczniowie poszczególnych klas korzystają z osobnych szatni:
- kl. 3 szatnia dziewcząt;
- kl. 2 sala nr 1
- kl. 1 szatnia chłopców.


3. Uczniowie poszczególnych klas korzystają z osobnych toalet:
- kl. 3 toaleta dla personelu na pierwszym piętrze;
- kl. 2 toaleta dziewcząt;
- kl. 1 toaleta chłopców.


4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub
w izolacji.

5. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych:
osłona ust i nosa).


6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).


7. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.


8. Dowożenie uczniów odbywa się według dotychczasowego harmonogramu.


Szczegółowe wytyczne znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-
feriach

KONKURS PLASTYCZNO-FILMOWY „ŚNIEŻNY DEKALOG”

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Konkurs odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

KONKURS ŚNIEŻNY DEKALOG

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, a partnerami są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacja PZU.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. kategoria I - wiek: 5-10 lat,
 2. kategoria II - wiek: 11-16 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18 marca 2021 r.

Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

PLIKI DO POBRANIA

 Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego pn. "Śnieżny Dekalog 2020 2021"  | 793.74 KB

Ulotka A6 | 2.67 MB

Gmina Gromnik: Modernizacja źródeł ciepła

Dzień dobry,

 

Gmina Gromnik: Modernizacja źródeł ciepła - ogrzewanie na paliwa stałe

https://youtu.be/8nzdawZ6Jas

 

Gmina Gromnik: Modernizacja źródeł ciepła - ogrzewanie gazowe 

https://youtu.be/H5-8tW-VO7E 

W dniu 30 października 2017 r., Gmina Gromnik zawarła umowę o przyznaniu pomocy

nr:  RPMP.04.04.02-12-0114/17 -03 na realizację operacji:

 „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik”.

Kwota pomocy: 477 049,12 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych,12/100/. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś 4: Regionalna polityka energetyczna

Działanie 4.4. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji

W ramach kampanii promocyjno-informacyjnej zamieszcza się prezentację na temat powyższego projektu:

https://youtu.be/H5-8tW-VO7E 

 

20200914 edziennik vulcan

nowa era komputera

LIST OD JULESA

20200909 Jules 5602 1000 l

katechizm bierzmowanych

plakat KV DLA DZIECI 500px l 

KORONAWIRUS

Infolinia Ministerstwa Zdrowia
- tel. 800 190 590 -

(czynna całodobowo).

 

Więcej informacji na stronach:

http://www.gov.pl/koronawirus

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

Plakaty:

Plakat KV DLA DZIECI - PDF

KV plakat A3 DRUK - PDF

KV plakat A3 DRUK 500px l